ресурсный центр поддержки ТОС Республики Бурятия

hэер шаалган – 2022

Ехэшүүлэй дунда 11 эрэшүүл hэер шаагаа.
I-дэхи hуури- Ринчинов Леонид Викторович эзэлээ. Шан – ХОНИН+10000 түх.
II-дохи hуури – Батуев Бимба Иванович (9000 түх.);
III-дахи hуури – Цыденов Аян, 11-дэхи классай hурагша (8000 түх.);
IV-дэхи hyyри – Цыремпилов Тумэн Баярович (3000 түх.);
V-дахи hуури – Бадмажапов Баясхалан Эдуардович (2000 түх.);
VI-дахи hуури-Гомбоев Жаргал (1000 түх.)