ресурсный центр поддержки ТОС Республики Бурятия

ТОС проводят вебинары по обмену опытом на бурятском языке

Январиин 28-да Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин ажалай талаар хуралдаан бүхы аймагуудай түлѳѳлэгшэдые суглуулаа.

COVID-19 үбшэнэй дэлгэржэ байха үедэ тус хэмжээ ябуулга онлайн аргаар үнгэрѳѳ.

Байгша ондо иимэ хэмжээ ябуулга түрүүшынхиеэ буряад хэлэн дээрэ эмхидхэгдэбэ.

Баталагдаһан түсэбэй ёһоор түрүүшын хуралдаанда Хориин болон Сэлэнгын аймагуудай ТОС-ууд үнгэрһэн жэлэй дүнгүүд тухай элидхэлнүүдээ дурадхаба. Бүхыдѳѳ 100 гаран хабаадагшад агаарай долгиндо зүбшэн хэлсэбэ.

– Түрэлхи хэлэеэ һэргээхэ хэрэгтэ ТОС-уудай эдэбхитэй хабаадалга хэрэгтэй. Нютагтаа буряадаараа хѳѳрэлдэхын хажуугаар буряад хэлэн дээрэ элидхэл хэжэ, ондоо аймагуудай ТОС-уудтай дүй дүршэлѳѳрѳѳ хубаалдабал, ехэ аша үрэтэй байха гэжэ һанагдана, – гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Буряад Уласай Засагай газарай захиргаанай түрүүлэгшэ Баир Цыренов тэмдэглээ.

Дальнейший график вебинаров на бурятском языке:

25 февраля 2021 – Еравнинский и Тункинский районы

25 марта  – Джидинский и Баргузинский

22 апреля – Окинский, Курумканский, Мухоршибирский

20 мая – Иволгинский, Кяхтинский, Заиграевский

24 июня – Бичурский, Кабанский, Улан-Удэ