ресурсный центр поддержки ТОС Республики Бурятия

hэер шаалган – 2022

Түрэл Бүргэ тоонтодомнай 2-дохиео hэер шаалган, түрүүшынхиeэ шагай наадан үнгэрбэ гээшэ.
hэер шаалганда 6 үхибүүд хабаадаа.
I-дэхи hуури – Дугаров Бэлиг, 7-дохи классай hурагша (шан – 4000 түхэриг);
II-дохи hуури – Цынгеев Содном, 10-дахи классай hурагша (3000 түх.);
III – дахи hуури Дареев Даша-Даба, 7-дохи классай hурагша (2000 түх.);
IV- дэхи hуури- Бадмажапов Хэшэгто, 6-дахи классай hурагша (1000 түх.);
V- дахи hуури – Раднаев Элбэг, 2-дохи классай hурагша (500 т үх.) , мүн Норбоева Арина, 8-дахи классай hурагша (500 түх.) эзэлээд. Хүбүүдэй дунда ганса басаган хабаадаа.