ресурсный центр поддержки ТОС Республики Бурятия

Соревнование по разбиванию хребтовых костей. СП “Бургуйское” ТОС “Эрдэм”

Нютагтаа туруушын ” hэер шаалган – 2021″ гэhэн мурысоон унгэргэhэндоо ехэ баяртайбди.Нютагаймнай хубууд хусэ шадалаа, аза талаанаа, эрэлхэг зорилгоо харуулжа, зоноо баярлуулжа байhандань омогорхонбди, саашадаа ехэ найдал туруулнэ. Эдиршуулhээнь эхилэн хамтадаа гээд лэ, урагшаа hанаатай тэмуулжэ ябаябди. Сагаан тумэр Ухэр жэлнай найдалай элшэ бадараан морилжо ерэбэ, амгалан тайбаниие асарба, бухы зомнай жаргал дуурэн, элуур энхэ, баян дэлгэр ажаhуухань болтогой гэжэ уреэнэбди!
Мурысоонэймнай шан:
Багашуулай хоорондо-
3 – дахи hуури- Очиров Аламжа, 6 анги, 1000 тух.
2 – дохи hуури Дареев Даша- Даба – 6 анги, 2000 тух.
1 – дэхи hуури- Дугаров Бэлиг- 6 анги, 3000 тух.+ ” За волю к победе ” – 1500 тух.
Томошуулай хоорондо-
3 – дахи hуури- Батуев Бимба Иванович. – 4000 тухэриг.
2 – дохи hуури- Хабтагаев Чимит Михайлович. – 5000 тухэриг.
1 – дэхи hуури- Жигжитов Очир Валерьевич.- телевизор.
Абсолютный чемпион – Бадмажапов Булад Михайлович. – 6000 тухэриг.
Мурысоондэмнай 17 оон эрэшуул, 3 hургуулиин ухибууд хабаадаба.
hуурида ороогуй зондо 500 тух. угтоо.
3 – дахи ангиин hурагшад, Ольга Владимировна багшатаяа, сэсэрлигэй hурагша Цыренов Зандан, ” Эрдэм” ТОС-ой гэшууд Галина Цыбиковна Дашеева, Цыбжит Батоевна Добдонова хонгео дуугаараа мурысоонэймнай шэмэг болон дуунуудые гуйсэдхэжэ арад зоноо баярлуулаа.
Жюри: 1.Тудунов Баясхалан Владимирович
2.Батуев Николай Иванович.
3.Тубшинов Александр Батомункуевич.
Нютагайнгаа хэрэгтэ заатагуй хабаадагша, арад зондоо хундэтэй Гунжитова Буда- Ханда Цыбикжаповна бухы мурысоониие нягта холбоотойгоор унгэргэбэ, багашуулдаа турэл хэлэн дээрэ 12 жэлнууд тухай таабаринуудые таалгажа, элдэб наадалгайнуудаар шагналаа, ухибууднайшье хурэтэроо сэдьхэл дуурэн баяртайнууд гэртээ бусаhан байна. Тиимэhээ Буда-Ханда Цыбикжаповнаадаа, спонсировалhан эгэшэ дуунэртэнь ехэ баярые хургэнэбди.